Home / Contact / Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden kunt u hier in PDF-formaat downloaden en opslaan op uw computer (klik hiervoor op onderstaande link en klik dan na het openen links bovenin op 'Bestand' - 'Opslaan als...' of 'Pagina opslaan als...', selecteer vervolgens de locatie op uw computer waar u dit bestand opslaan).

ONLINE LEZEN

Klik hier om de voorwaarden online te bekijken

LEVERINGSVOORWAARDEN

Van toepassing op overeenkomsten met opdrachtgevers gesloten door Ocean Entertainment.

1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
1. Onder Ocean Entertainment wordt verstaan: 'Ocean Entertainment’, kantoorhoudende te Vlaardingen aan de Mercuriusstraat 45, ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Rotterdam op 27-04-2001 onder nummer 24320474.
2. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de (rechts-)persoon die de opdracht verleent aan Ocean Entertainment tot het engageren van artiesten en/ of musici en/ of de verdere organisatie van een evenement, productie of festiviteit.
3. Onder artiest wordt verstaan: iedere artiest, groep van meerdere artiesten, presentatoren(-trices), discjockeys, en/ of musici en/ of daarbij rechtstreeks betrokken medewerkers (-sters) ten behoeve van bediening en verplaatsing van technische voorzieningen en/ of optredensattributen.
4. Onder optredens-attributen wordt verstaan: licht- en geluidsinstallaties, decors, kleding (kostuums), rekwisieten, muziekinstrumenten of andere goederen welke duidelijk voor het optreden nodig zijn.
5. Onder uitkoopsom wordt verstaan: het totaalbedrag (exclusief het daarvoor geldende BTW-tarief) waarin behalve salaris(-sen) mede begrepen de loonheffing en de premie UWV-werknemersverzekeringen voor zover die verschuldigd zijn, af te dragen door Ocean Entertainment dat hiervoor door het Ministerie van Financiën gemachtigd is middels een beschikkingsnummer, Omzetbelastingnummer, Loonbelastingnummer; UVW-identificatienummer Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging zijn opvraagbaar bij Ocean Entertainment en tevens controleerbaar bij de desbetreffende instanties. 
6. Onder publiek wordt verstaan alle bij het optreden aanwezige toeschouwers, toebehoorders cq. aanwezigen derden.
7. Onder netto-recette wordt verstaan de bruto-recette uitsluitend en achtereenvolgens verminderd met garderobe/bespreekgelden, BTW (en eventueel andere belastingen) en auteursrechten.

2. BEMIDDELINGS-OVEREENKOMSTEN EN OFFERTES

1. Ocean Entertainment en opdrachtgever zijn gebonden nadat de opdrachtgever aan het Ocean Entertainment persoonlijk, telefonisch of per e-mail of faxbericht, na goedkeurende bevestiging van Ocean Entertainment, opdracht heeft gegeven tot het (doen) uitvoeren van een optreden of productie. Partijen hebben in ieder geval overeenstemming bereikt over: optredende artiesten en/ of musici, datum en tijdstippen optreden, uitkoopgage, locatie en overige dienstverlening.
2. Ocean Entertainment zal binnen 5 werkdagen de overeenstemming inzake optreden schriftelijk in tweevoud vastleggen en deze overeenkomst aan opdrachtgever toezenden. De opdrachtgever zal 1 exemplaar daarvan voorzien van zijn handtekening binnen 5 dagen retour zenden naar het postadres van Ocean Entertainment, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De opdrachtgever verklaart 
meerderjarig te zijn en bevoegd tot het aangaan van deze overeenkomst.
3. Het niet ondertekenen en/ of retour zenden door de opdrachtgever kan nimmer dienen tot bewijs dat geen overeenkomst is bereikt tussen opdrachtgever en Ocean Entertainment. Indien Ocean Entertainment niet een getekend exemplaar van de overeenkomst binnen 5 dagen na datum van opmaak van de opdrachtgever retour heeft ontvangen dan is Ocean Entertainment gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat Ocean Entertainment gebonden is enige schadevergoeding aan de opdrachtgever te voldoen. 
4. Eventueel na ondertekening te maken aanvullende of gewijzigde afspraken inzake het optreden of de productie zijn slechts van kracht indien deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

3. BEPALINGEN INZAKE OPTREDENS EN PRODUCTIES
1. De opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk bekend te zijn met de aard of hoedanigheid van de prestaties van de artiest en/of Ocean Entertainment.
2. De opdrachtgever zal voor zijn rekening minimaal twee consumpties per aan het optreden medewerkende persoon per uur inclusief opbouwen en afbreken beschikbaar stellen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen in de bijzondere bepalingen inzake het optreden.
Voorts zal de opdrachtgever aan de artiest en betrokken technici een eenvoudige maaltijd ter beschikking stellen wanneer het optreden meer dan 5 uur duurt.
3. De opdrachtgever verklaart in het bezit te zijn van de voor het optreden van overheidswege vereiste vergunningen. Het niet of niet meer in het bezit zijn van de benodigde vergunningen betekend voor de opdrachtgever wanprestatie ten opzichte van Ocean Entertainment. De over het optreden vereiste BUMA/ STEMRA en SENA rechten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
4. 
De opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn, dat musici en orkesten, met uitzondering van discjockeys, gerechtigd zijn tijdens elk gecontracteerd uur 15 (vijftien) minuten te pauzeren, tenzij schriftelijk vooraf is overeengekomen.
5. De opdrachtgever garandeert dat:
a. Een afsluitbare kleedkamer aan de artiest beschikbaar wordt gesteld. De kleedkamer is gesitueerd op een redelijke loopafstand van een toiletgelegenheid en podium;
b
. De veiligheid van de artiest ten allen tijde door hem gewaarborgd is en indien Ocean Entertainment daarom verzoekt dranghekken en ordedienst aanwezig zijn;
c. 
Op de plaats van optreden een stevig podium of vrije speelruimte aanwezig is dat voldoende ruimte biedt aan de artiest en de optredensattributen waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden (opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de eisen aan het podium inzake de afmetingen, de hoogte, de ruimte tussen vloer en plafond en vereiste stroomvoorzieningen);
d
. Een elektriciteitsvoorziening in de directe omgeving van het podium van minstens twee vrije groepen, waarvan de capaciteit toereikend is voor de te gebruiken geluids- en lichtapparatuur beschikbaar is. Aansluiting voorzien van goede aarding en een centrale aardlekschakelaar;
e
. Hij niet zal toestaan dat er meer publiek in de locatie aanwezig is dan door overheid en/ of brandweer is toegestaan;
f. 
Zonder schriftelijke toestemming van Ocean Entertainment geen beeld- en/ of geluidsopnamen en/ of interviews zullen worden toegestaan; 
g. 
Zonder schriftelijke toestemming van Ocean Entertainment geen afbeeldingen, geluidsdragers of andere artikelen voorzien van de naam of de beeltenis van de artiest zullen worden verkocht in (de onmiddellijke nabijheid van) de locatie;
h. 
Er tijdig zorg voor te dragen dat Ocean Entertainment informatie heeft verkregen over de op de plaats van het optreden geldende algemene politieverordening en andere gemeentelijke overheidsvoorschriften welke van invloed kunnen zijn op het optreden. 
i. 
De locatie en met name het podium voldoende tijd voor, tijdens en na het optreden gemakkelijk bereikbaar is voor de artiest, optredensattributen en vervoer daarvan tijdens het opbouwen, optreden en afbreken. Ocean Entertainment dient zorg te dragen voor een tijdige aanwezigheid van de artiest alsmede de optredensattributen alsmede voor het opbouwen van dit laatste meteen voor aanvang van het optreden of op een eventueel schriftelijk overeengekomen eerder tijdstip. Indien hierover vooraf twijfel bestaat, is de opdrachtgever verplicht dit te melden aan Ocean Entertainment. Ocean Entertainment heeft het recht, van optreden af te zien wanneer er zijns inziens sprake is van een onmogelijke of onverantwoorde situatie.
6. 
Optredens in de open lucht dienen plaats te vinden op een deugdelijk afgeschermd en overdekt podium en geaarde stroomvoorziening, waardoor de weersomstandigheden geen schade kunnen toebrengen aan de kleding en de geluids- en lichtapparatuur van de artiest. De opdrachtgever zorgt voor voldoende bescherming rondom het podium, zodat er geen publiek het podium op kan. Annulering door weersomstandigheden valt niet onder overmacht en de opdrachtgever blijft verplicht de volledige gage uit te betalen.
7
. Ocean Entertainment overlegt met de opdrachtgever het voor het optreden noodzakelijke geluidsvolume dat de artiest tijdens zijn optreden zal produceren.
8. 
Indien de locatie en/of omgeving van de locatie zodanig is, dat parkeerkosten vereist zijn, zullen deze voor rekening van de opdrachtgever komen. Indien ten gevolge van uitspraken of acties van de opdrachtgever een boete het gevolg is, zal deze achteraf door Ocean Entertainment in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.
9. 
Indien het optreden niet gelijkvloers, maar op een verdieping (boven of beneden) plaatsvindt, moet dit minimaal 72 uur voorafgaand aan de boeking gemeld worden. Indien het een verdieping betreft welke enkel via een trap te bereiken is, zal er een toeslag gerekend worden van 100 euro. Indien het optreden op een verdieping plaatsvindt en dit niet minimaal 72 uur voorafgaand aan de boeking gemeld is, zal er een boete in rekening worden gebracht van 50 euro. Opdrachtgever blijft ondanks eventueel verlaat optreden, door vertraging dankzij niveauverschil, verplicht de volledige gage uit te betalen.
10. 
De door Ocean Entertainment en de opdrachtgever overeengekomen tijdstippen en tijdsduur van het optreden zijn bindend. Bij eventuele wijzigingen daarin behoudt artiest zich het recht voor deze te weigeren of betaling van meerwerk te bedingen. 
11
. In geval van annulering door overmacht waaronder arbeidsongeschiktheid heeft de opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding. Ocean Entertainment dient ingeval ziekte een getekende doktersverklaring te overleggen. Ocean Entertainment heeft het recht het optreden door een andere gelijkwaardige artiest te laten uitvoeren, dan wel het optreden te verschuiven naar een latere datum, een en ander na overleg met opdrachtgever, zonder extra administratiekosten voor de opdrachtgever.
12. 
Indien er punten zijn die niet of gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd dient er voor ondertekening van de overeenkomst contact te worden opgenomen met Ocean Entertainment opdat in overleg een oplossing kan worden gevonden. Met nadruk wordt erop gewezen dat de artiest zich het recht voorbehoudt om niet op te treden indien de genoemde punten zonder overleg vooraf niet worden nagekomen en sprake is van grove nalatigheid. De opdrachtgever verkrijgt het recht tot gebruik van de optredensattributen uitsluitend en alleen binnen het kader van en ter uitvoering van de gesloten overeenkomst. Voor ieder additioneel gebruik is schriftelijke toestemming van Ocean Entertainment vereist. De opdrachtgever mag aan derden niet het gebruik van de optredens-attributen toestaan zonder schriftelijke toestemming van Ocean Entertainment aan welke toestemming Ocean Entertainment voorwaarden- waaronder financiële- mag stellen.
13. 
De optredensattributen geleverd door Ocean Entertainment kunnen door de opdrachtgever uitsluitend in de oorspronkelijke vorm gebruikt worden. Eventuele wijzigingen zijn zonder schriftelijke toestemming van Ocean Entertainment niet toegestaan. Wijzigingen geschieden geheel voor eigen risico van de opdrachtgever.

4. AANVULLENDE BEPALINGEN INZAKE FESTIVITEITEN, EVENEMENTEN EN (THEATER-)PRODUKTIES
1
. Ocean Entertainment is gerechtigd gebruik te maken van diensten van derden. De opdrachtgever verklaart met aard van de gecontracteerde diensten van derden bekend te zijn. 
2
. Inzake een partage-afspraak wordt vanuit de netto-recette afgerekend op een van te voren tussen partijen overeengekomen partageverdeling. De opdrachtgever zal onmiddellijk op het eerste verzoek daartoe van Ocean Entertainment alle relevante gegevens verschaffen over toegangsprijzen, aantallen bezoekers en (voor zover van toepassing) voorverkoop en reductieregelingen. Partijen hebben recht op 4 gratis toegangsbewijzen tijdens de voorstelling. 
3
. Inzake een partage/ garantie-afspraak betaalt de opdrachtgever minimaal het gegarandeerde bedrag; over de netto-recette boven dit minimaal gegarandeerde bedrag geldt de vooraf afgesproken partage regeling. Tevens gelden dezelfde regels als bij een partage-afspraak. 
4
. Inzake een suppletie-afspraak betaalt de opdrachtgever de netto-recette vermeerderd met het afgesproken suppletiebedrag tot maximaal de aangeboden uitkoopsom. Tevens gelden dezelfde regels als bij een partage-afspraak.

5. EXTRA ALGEMENE BEPALINGEN
1. 
Ocean Entertainment erkent in de hoedanigheid van (fictief) werkgeverschap, bekrachtigd middels een uitkoopovereenkomst, zorg te dragen voor een deugdelijke salarisadministratie en daarmee verband houdende voorgeschreven wettelijke handelingen, aangiften en afdrachten van loon (belasting) heffing en premies werknemersverzekeringen hierin binnen het kader van de productieovereenkomst optredende artiesten. In dit verband vrijwaart Ocean Entertainment de opdrachtgever voor het verrichten van deze handelingen. Ocean Entertainment is in het bezit van een inhoudingsplichtige verklaring, afgegeven door het Ministerie van Financiën.
2. 
Indien tussen Ocean Entertainment en opdrachtgever een netto-gage voor de artiest is overeengekomen dan is de opdrachtgever verplicht tijdig zorg te dragen voor afdrachten aan de betreffende instanties van het werknemers- en het werkgeversaandeel ter zake het optreden en tevens om alle administratieve verplichtingen op zich te nemen welke de wetgever daartoe oplegt. 
3. In geval van overmacht zal de ene partij de andere partij onmiddellijk mondeling en tevens schriftelijk aangetekend binnen 2 x 24 uur daarvan in kennis stellen en daarbij in ieder geval de aard, de tijdsduur en de reden van de overmacht kenbaar maken. 
4. Onder overmacht zal ook begrepen zijn: door de overheid bepaalde nationale rouw, gewapende conflicten, gevolgen van een atoomkernreactie, overstromingen, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, evenals water- en energieleveringen, ziekte of andere arbeidsongeschiktheid van de artiest. Wanneer de overmachttoestand aanhoudt en het optreden daardoor binnen 30 dagen onmogelijk is, hebben partijen het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.
5. 
Indien een optreden niet kan worden gerealiseerd als gevolg van enig overheidsbevel, of als gevolg van andere overmacht, zijn contractanten gemachtigd de onderhavige overeenkomst als geschorst te beschouwen. Indien deze middag/avond een dansmiddag/avond betreft, wordt het niet verlenen van de dansvergunning door de overheid echter niet als overmacht beschouwd en is de opdrachtgever verplicht de volledige gage te betalen aan Ocean Entertainment, eventueel verminderd met reiskosten voor zover die nog niet gemaakt zijn.
6. Al dan niet voorziene stagnatie in de leverantie of prestatie door Ocean Entertainment schorten deze voor de duur van deze bijzondere omstandigheid op. De opdrachtgever bepaalt alleen en uitsluitend in overleg met het Ocean Entertainment de duur van het uitstel. 
7. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de opdrachtgever zorg te dragen voor betaling van eventueel verschuldigde BUMA/STEMRA of SENA rechten.
8. 
De opdrachtgever is niet meer gehouden aan het contract indien Ocean Entertainment in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt of als er een geldig beslag wordt gelegd op de middelen van Ocean Entertainment. In dit geval zal Ocean Entertainment geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
9. 
Ocean Entertainment is niet meer gehouden aan het contract of het nog niet uitgevoerde deel daarvan indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt of als er geldig beslag wordt gelegd op de middelen van de opdrachtgever. In dit geval zal de opdrachtgever geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding, zulks onverminderd het recht van Ocean Entertainment om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
10. 
Ocean Entertainment zal zijn uiterste best doen ervoor zorg te dragen dat in het kader van het contract gecontracteerde toeleveranciers zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat zulks de opdrachtgever het recht geeft tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding, heeft Ocean Entertainment echter het recht gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te leveren. Ocean Entertainment zal steeds tevoren wel in overleg met de opdrachtgever treden over noodzakelijke geachte veranderingen als hier bedoeld. 

6. GAGES EN ONKOSTEN
1. 
Tussen partijen overeengekomen prijzen zijn onder andere gebaseerd op vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, premies UWV-verzekeringen, technische en organisatorische kosten en andere factoren welke gelden op de dag van opmaken van de tussen partijen bestaande schriftelijke overeenkomst. Indien voor de levering en/ of het optreden verhoging door -al dan niet- voorziene omstandigheden zich voordoet dan is Ocean Entertainment gerechtigd de prijsverhoging door te berekenen aan de opdrachtgever die de meerprijs gelijktijdig met de uitkoopgage dient te voldoen. Over het algemeen is dit artikel van toepassing door maatregelen van overheidswege zoals wijziging loon- of omzetbelastingtarieven, UWV-premies en benzineaccijns of wegenbelasting.

7. BETALINGEN
1. 
De overeengekomen gage en de huurprijs van de geluids- en/of lichtinstallatie dienen de dag voor de dag van het optreden binnen te zijn op de rekening van Ocean Entertainment of te worden voldaan in kontanten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Ocean Entertainment is op ieder moment gerechtigd ter voorfinanciering van het concert/ optreden een voorschot in de betaling te vragen van maximaal 100% van de uitkoopsom. Ook ingeval het een festiviteit/ evenement betreft is Ocean Entertainment gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot in de betaling te eisen van maximaal 100% van de totale uitkoopsom. Indien door de opdrachtgever niet aan de overeengekomen eis inzake voorfinanciering is voldaan, dan behoudt Ocean Entertainment zich het recht zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling het contract in zijn geheel te ontbinden zonder enige schadevergoeding. 
3. 
Indien de artiest vanwege technische storingen aan de geluidsapparatuur en instrumenten, of door fysieke problemen zijn optreden voortijdig moet beëindigen, zal hij recht blijven houden op de uitkoopsom over het aantal gewerkte minuten. (Breuk: gewerkte minuten / contractuele minuten x uitkoopsom) In dit geval is er geen sprake van wanprestatie of contractbreuk.
4. 
De opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering welke hij op Ocean Entertainment heeft, of denkt te hebben, te verrekenen met enige door hem aan Ocean Entertainment verschuldigde factuur inzake een uitkoopsom of een deel daarvan. 
5.
 Ocean Entertainment behoudt zich het recht voor bij iedere transactie zekerheidsstelling(-en) te vorderen. Indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven kan hij het verschuldigde op de gestelde datum voldoen of, indien hij naar de mening van het Ocean Entertainment daartoe niet in staat is, desverlangd zekerheid te stellen voor juiste nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever. 
6. 
Indien betaling door de opdrachtgever op de vervaldag niet aan het Ocean Entertainment is geschiedt, is de opdrachtgever een rente van 1,5% per maand verschuldigd aan Ocean Entertainment vanaf de vervaldag tot op het ogenblik dat de betaling plaatsvindt. Vervolgingskosten wegens wanbetaling en gerechtelijke en/ of buitengerechtelijke incassokosten, waaronder begrepen kosten van rechtskundige bijstand, alsmede die welke bij vonnis niet geliquireerd worden, komen ten laste van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de uitkoopsom bedragen, met een minimum van honderd Euro onverminderd de BTW en eventuele proces- en/ of executiekosten.
7. 
Indien de opdrachtgever en/ of debiteur met het voldoen van enige factuur meer dan 60 dagen vanaf de factuurdatum in verzuim is, heeft Ocean Entertainment het recht alle nog lopende overeenkomsten te annuleren of op te schorten. Ocean Entertainment behoudt zich onverminderd het recht voor om nakoming en/ of volledige schadevergoeding te vorderen. 

8. ANNULERING
1. 
De opdrachtgever dient de annulering direct schriftelijk, aangetekend aan Ocean Entertainment kenbaar te maken.
2. 
Indien de opdrachtgever de met Ocean Entertainment gesloten overeenkomst méér dan 60 dagen voorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdrachtgever tenminste 30% van het overeengekomen factuurbedrag jegens Ocean Entertainment verschuldigd.
3. 
Indien de opdrachtgever het met Ocean Entertainment gesloten contract méér dan 30 dagen en minder dan 60 dagen voorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdrachtgever tenminste 60% van het overeengekomen factuurbedrag jegens Ocean Entertainment verschuldigd.
4. 
Indien de opdrachtgever het met Ocean Entertainment gesloten contract méér dan 7 dagen en minder dan 30 dagen voorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdrachtgever tenminste 80% van het overeengekomen factuurbedrag jegens Ocean Entertainment verschuldigd. 
5. 
Indien de opdrachtgever het met Ocean Entertainment gesloten contract binnen 7 dagen voorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdrachtgever 100% van het factuurbedrag jegens Ocean Entertainment verschuldigd. 
6. 
Indien er in de bijzondere bepalingen; behorende bij de boekingsovereenkomst; sprake is van afwijkende voorwaarden inzake annulering dan zijn deze afwijkende bepalingen van toepassing. 
7. 
De opdrachtgever vrijwaart Ocean Entertainment indien tot ontbinding van de overeenkomst is overgegaan volledig voor iedere aanspraak van de artiest en/ of de leverancier van goederen (zoals technische apparatuur, decors, podium, enzovoorts) welke voortvloeit uit de overeenkomst met Ocean Entertainment.

8. GESCHILLEN
1. 
Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst tussen Ocean Entertainment en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan een mediator. Indien de bemiddelingspoging van de mediator niet leidt tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing dan zal de kwestie voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in het Arrondissement alwaar Ocean Entertainment is gevestigd. 
2. 
De opdrachtgever is gerechtigd de vordering welke voortvloeit uit de tussen partijen opgemaakte overeenkomst voor te leggen aan de bevoegde rechter in het Arrondissement van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever of de vestigingsplaats van diens jurist. 
3. 
In alle gevallen waarin de overeenkomst en de daaraan verbonden leveringsvoorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

10. SCHADEVERGOEDING
1. 
Afgezien van de door de bevoegde rechter uit de leveringsvoorwaarden toegekende rechten aan (een der) partijen komen ten laste aan de veroordeelde partij: de vervolgingskosten, proces- en executiekosten, kosten van rechtskundige bijstand, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

11. KLACHTEN
1. 
Klachten worden alleen en uitsluitend door Ocean Entertainment in behandeling genomen indien deze door de opdrachtgever uiterlijk binnen 24 uur persoonlijk, telefonisch of per telefax aan Ocean Entertainment zijn gemeld en bovendien schriftelijk aangetekend binnen 8 dagen zijn bevestigd. Indien niet op deze wijze de klacht(-en) kenbaar is/zijn gemaakt wordt Ocean Entertainment geacht aan al zijn verplichtingen inzake de overeenkomst te hebben voldaan.
2. 
Wanneer een opdrachtgever tegen het advies van Ocean Entertainment en/ of de artiest bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten. 

12. AANSPRAKELIJKHEID
1. 
De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan of verlies van optredensattributen met uitzondering van grove nalatigheid door de artiest en vrijwaart Ocean Entertainment voor schadeclaims van derden.
2. 
De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur veroorzaakt door een optredende storing in de stroomvoorziening voor, tijdens of na afloop van het optreden, evenals voor door het publiek veroorzaakte schade aan optredens-attributen en andere eigendommen van de artiest voor, tijdens of na afloop van de voorstelling.
3. 
Ocean Entertainment verklaart een deugdelijke bedrijf- aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij met een maximale dekking van € 1.135.000 per gebeurtenis en beperkt tot een maximum van € 2.270.000 per contractjaar.

Aanvullende voorwaarden inzake verhuur en attractieverhuur; onlosmakelijk behorende bij de Ocean Entertainment leveringsvoorwaarden.

Begripsomschrijvingen.
- Huurder (opdrachtgever) is de (rechts-)persoon die de opdracht verleent aan verhuurder tot het huren van goederen.
- Verhuurder is de attractieverhuurder en/ of Ocean Entertainment.
- Gehuurde: goederen zoals décors, zetstukken, blikvangers, kleding (kostuums), rekwisieten, spelattracties, aggregaten, geluidsapparatuur, verlichting, randapparatuur, bekabeling, dranghekken, podia, vloerdelen, vloerbedekking, gordijnstof, toiletten, kleedruimte, meubilering, glaswerk, porselein, bestek, kooktoestellen en –gerei, barbuffetten, koelapparatuur, enzovoorts.
- Huurperiode is de overeengekomen huurtermijn die contractueel overeengekomen is tussen huurder en verhuurder.

Artikel 1. Aanvang en duur van de attracties en/ of goederen.
a. 
De huur vangt aan op het moment dat de goederen vanuit het depot van de verhuurder door de huurder in bezit worden genomen en eindigt op het moment dat de gehuurde goederen in het depot van de verhuurder terugkeren.
b. 
De huurder dient zelf de gehuurde goederen op te halen en tijdig terug te brengen bij de verhuurder tenzij partijen overeengekomen zijn dat de verhuurder zich met het transport zal belasten. Indien de overeengekomen tijdslimiet inzake het halen en brengen door de huurder is overschreden dan behoudt de verhuurder zich het recht voor om extra huurkosten door te berekenen.
c. 
De verhuurder dient daarbij diens reguliere prijslijst te hanteren. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de eventueel ontstane schade wegens het te laat terugbrengen te verhalen op de huurder.

Artikel 2. Controle op de staat van de goederen.
a. 
De huurder dient terstond bij levering van de goederen de staat grondig controleren waarin deze zich bevindt (bevinden) dan wel het verwachtingspatroon daarvan. De eventueel daarbij geconstateerde gebreken zullen door de huurder onmiddellijk aan de verhuurder worden gemeld en schriftelijk omschreven.
b. 
Indien de huurder de verhuurder niet meteen in kennis stelt van gebreken aan de gehuurde goederen dan wordt de huurder geacht in te stemmen met de staat waarin de goederen zich bevindt en vervalt het recht op reclame.
c. 
De huurder stelt de verhuurder in staat om het gehuurde te controleren op iedere locatie waar dat zich bevindt.

Artikel 3. Verplichtingen huurder
a. 
De huurder verplicht zich om gedurende de gehele huurperiode de gehuurde goederen onder diens opzicht te hebben/ te houden en als een goed huisvader te beheren.
b. 
De huurder verplicht zich het gehuurde te gebruiken voor het doel en de hoedanigheid waarvoor het gemaakt en/ of ontworpen is; één en ander overeenkomstig de wettelijke bepalingen en veiligheidsvoorschriften.

Artikel 4. Aansprakelijkheden huurder
a. 
Huurder is gedurende de huurperiode aansprakelijk voor eventuele beschadiging, verlies, ontvreemding, onbruikbaar worden of zoek raken; alles tegen nieuwwaarde te vergoeden door de huurder aan de verhuurder. Totdat de schadenota is voldaan loopt de onderhavige huurovereenkomst door.
b. 
Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan personen of goederen die door, met of verband houdende met de gehuurde goederen ontstaat gedurende de periode dat deze onder diens toezicht dan wel beheer zijn. 
c. 
Huurder is aansprakelijk jegens derden voor eventuele bij de montage of demontage ontstane schade.
d. 
Indien de verhuurder voor schade als bedoeld in de in artikel 5 bedoelde leden in of buiten rechte wordt aangesproken, dan zal de huurder de verhuurder daarvan vrijwaren.

Artikel 5. Schadevergoeding
a. 
Indien de verhuurder de huurder in het gelijk stelt inzake de reclame dan is de verhuurder verplicht en billijke en redelijke schadevergoeding uit te keren aan de huurder die echter niet hoger kan zijn dan de factuurwaarde van de gehuurde goederen of het gehuurde gratis vervangen.
b. 
De huurder dient binnen 8 dagen nadat de omvang van de schade is vastgesteld en gefactureerd de schade aan het gehuurde aan de verhuurder te vergoeden.
c. 
De huurder zal de verhuurder vrijwaren voor iedere schadevergoeding, ontstaan tijdens de huurperiode, waarvoor hij/ zij wordt aangesproken door derden.

 

Onze andere websites:
Audio Vlaardingen - Verhuur licht, geluid, beeld en meer, Attracties.NU - Verhuur attracties & spelen, Schuimparty.NET - Voor een bruisend schuimfeest